Specialörite gazlar

 • Kükürt Tetrafluorid (SF4)

  Kükürt Tetrafluorid (SF4)

  EINECS NOOK: 232-013-4
  KAS NOOK: 7783-60-0
 • Azot oksidi (N2O)

  Azot oksidi (N2O)

  Azot oksidi, gülýän gaz diýlip hem atlandyrylýar, N2O himiki formulasy bilen howply himiki maddadyr.Bu reňksiz, ýakymly ysly gaz.N2O belli bir şertlerde ýanmagy goldap bilýän, ýöne otag temperaturasynda durnukly we birneme anestezik täsir edýän oksidantdyr.we adamlary güldürip biler.
 • Uglerod Tetrafluorid (CF4)

  Uglerod Tetrafluorid (CF4)

  Uglerod tetrafluoridi, tetrafluorometan diýlip hem atlandyrylýar, adaty temperaturada we basyşda reňksiz gaz, suwda eräp bilmeýär.CF4 gazy häzirki wagtda mikroelektronika pudagynda iň köp ulanylýan plazma çykaryjy gazdyr.Şeýle hem, lazer gazy, kriogen sowadyjy, çözüji, çalgy ýagy, izolýasiýa materialy we infragyzyl detektor turbalary üçin sowadyjy hökmünde ulanylýar.
 • Kükürt floridi (F2O2S)

  Kükürt floridi (F2O2S)

  Zäherli gaz, kükürtli florid SO2F2 esasan insektisid hökmünde ulanylýar.Kükürtli ftoridiň güýçli ýaýramagy we geçirijiligi, giň spektrli insektisid, az dozasy, galyndy mukdary, çalt insektisid tizligi, gysga gaz dispersiýa wagty, pes temperaturada amatly ulanylmagy, gögeriş derejesine we pes zäherliligine täsir etmez. Ammarlarda, ýük gämilerinde, binalarda, suw howdany bentlerinde, termitiň öňüni almakda we ş.m. has giňden ulanylýar.
 • Silane (SiH4)

  Silane (SiH4)

  Silane SiH4 adaty temperaturada we basyşda reňksiz, zäherli we örän işjeň gysylan gazdyr.Silan kremniniň epitaksial ösmeginde, polisilikon üçin çig mal, kremniniň oksidi, kremniý nitrid we ş.m., gün öýjükleri, optiki süýümler, reňkli aýna önümçiligi we himiki bug çökdürilişinde giňden ulanylýar.
 • Oktafluorosiklobutan (C4F8)

  Oktafluorosiklobutan (C4F8)

  Oktafluorosiklobutan C4F8, gazyň arassalygy: 99,999%, köplenç azyk aerozol hereketlendirijisi we orta gaz hökmünde ulanylýar.Köplenç ýarymgeçiriji PECVD (Plazma Enhance. Himiki bug çökdürilmegi) prosesinde ulanylýar, C4F8 CF4 ýa-da C2F6 çalşygy hökmünde ulanylýar, gaz arassalaýjy we ýarymgeçiriji prosesi gazy arassalaýar.
 • Azot oksidi () OK)

  Azot oksidi () OK)

  Azot oksidi gazy NOOK himiki formulasy bilen azotyň birleşmesidir.Suwda eremeýän reňksiz, yssyz, zäherli gaz.Azot oksidi himiki taýdan gaty reaktiw we kislorod bilen täsir edip, poslaýjy gaz azot dioksidini (NO₂) emele getirýär.
 • Wodorod hloridi (HCl)

  Wodorod hloridi (HCl)

  Wodorod hlorid HCL gazy, ysly reňksiz gazdyr.Onuň suwly erginine gidroklor turşusy diýilýär, gidroklor turşusy hem diýilýär.Wodorod hloridi esasan boýaglar, ysly zatlar, dermanlar, dürli hloridler we poslama ingibitorlary ýasamak üçin ulanylýar.
 • Hexafluoropropilen (C3F6)

  Hexafluoropropilen (C3F6)

  Hexafluoropropilen, himiki formula: C3F6, adaty temperaturada we basyşda reňksiz gaz.Esasan dürli ftorly inçe himiki önümleri, farmasewtiki araçylary, ýangyn söndüriji serişdeleri we ş.m. taýýarlamak üçin ulanylýar, şeýle hem ftorly polimer materiallaryny taýýarlamak üçin ulanylýar.
 • Ammiak (NH3)

  Ammiak (NH3)

  Suwuk ammiak / suwuk ammiak, köp sanly amaly himiki çig maldyr.Suwuk ammiak sowadyjy hökmünde ulanylyp bilner.Esasan azot kislotasyny, karbamid we beýleki himiki dökünleri öndürmek üçin ulanylýar, derman we pestisidler üçin çig mal hökmünde hem ulanylyp bilner.Goranmak pudagynda raketa we raketa üçin hereketlendiriji ýasamak üçin ulanylýar.