Etilen (C2H4)

Gysga düşündiriş:

Adaty ýagdaýlarda, etilen howa bilen deňeşdirilende birneme dykyzlygy 1,178g / L bolan reňksiz, birneme ysly ýanýan gazdyr.Suwda eremez diýen ýaly, etanda gaty eräp bilmeýär we etanolda, ketonlarda we benzolda biraz ereýär., Efirde ereýär, uglerod tetrahloridi ýaly organiki erginlerde aňsat ereýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Spesifikasiýa 99.95% min Bölümler
Metan + Etan < 0.03 %
C3 we has ýokary < 5 Ml / m³
Uglerod monoksidi < 1 Ml / m³
Uglerod dioksidi < 5 Ml / m³
Kislorod < 1 Ml / m³
Asetilen < 2 Ml / m³
Kükürt < 0.4 mg / kg
Wodorod < 1 Ml / m³
Metanol < 1 mg / kg
Çyglylyk < 0.8 Ml / m³

Adaty ýagdaýlarda, etilen howa bilen deňeşdirilende birneme dykyzlygy 1,178g / L bolan reňksiz, birneme ysly ýanýan gazdyr.Suwda eremez diýen ýaly, etanda gaty eräp bilmeýär we etanolda, ketonlarda we benzolda biraz ereýär., Efirde ereýär, uglerod tetrahloridi ýaly organiki erginlerde aňsat ereýär.Etilendünýädäki iň uly önüm öndürýän himiki önümleriň biridir.Etilen pudagy nebithimiýa pudagynyň özenidir.Etilen önümleri nebithimiýa önümleriniň 75% -den gowragyny emele getirýär we halk hojalygynda möhüm orny eýeleýär.Dünýä etilen önümçiligini ýurduň nebithimiýa pudagynyň ösüş derejesini ölçemek üçin möhüm görkezijileriň biri hasaplady.Etilen, esasan, polietilen, etilen propilen kauçuk, poliwinil hlorid we ş.m. önümçiliginde ulanylýan möhüm organiki himiki esasy çig mal bolup, etilen nebithimiýa pudagy üçin iň esasy çig mallardan biridir.Sintetiki materiallar taýdan polietilen, winil hlorid we ş.m. önümçiliginde giňden ulanylýar;organiki sintez nukdaýnazaryndan etanol, etilen oksidi, etilen glikol, asetaldegid we propilen sintezinde giňden ulanylýar.Aldegidler we olardan emele gelen dürli organiki sintez çig mallary;galogenasiýa arkaly, hloroetilen, hloroetan, bromoetan we ş.m. öndürip biler. Etilen esasan nebithimiýa kärhanalarynda seljeriş gurallary üçin adaty gaz hökmünde ulanylýar;göbek apelsin, mandarin, banan we ş.m. ýaly miweler üçin ekologiýa taýdan arassa bişýän gaz hökmünde ulanylýar.;dermanlaryň we ýokary tehnologiýaly materiallaryň sintezinde ulanylýar;awtoulag pudagy üçin ýörite aýna öndürmekde ulanylýar;sowadyjy hökmünde ulanylýar, Esasanam LNG suwuklandyryş zawodlarynda.Saklamak çäreleri: Salkyn, şemalladylýan ammarda saklaň.Otdan we ýylylyk çeşmelerinden daşda duruň.Saklaýyş temperaturasy 30 ° C-den geçmeli däldir.Oksidantlardan we galogenlerden aýratyn saklanmalydyr we garyşyk ammarlardan gaça durmalydyr.Partlama garşy yşyklandyryş we howa çalşygy desgalaryny ulanyň.Uçgunlara meýilli mehaniki enjamlary we gurallary ulanmak gadagandyr.Saklanylýan ýer syzdyryjy gyssagly bejeriş enjamlary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

Arza:

Himiýa:

Himiýa pudagynda we plastmassa önümçiliginde aralyk

 shgd bfsf

Ood Iýmit içgisi:

Miwe, esasanam banan ýetişmegi ..

 bgsf gsdrg

Lass Aýna:

Awtoulag pudagy üçin ýörite aýna (awtoulag aýnasy).

 gbdrfgrf hdh

④ Önümçilik:

Metal kesmek, kebşirlemek we ýokary tizlikli ýylylyk sepmek.

 gdsgr gsdg

Ef Sowadyjy:

Esasanam LNG suwuklandyryş zawodlarynda sowadyjy.

 sag sgvfd

Ub Rezin plastmassa:

Kauçuk çykarmakda ulanylýar.

 bhth bfsf

Adaty paket:

Haryt Etilen C2H4 Suwuk
Bukjanyň ululygy 40Ltr silindr 47Ltr silindr 50Ltr silindr T75 ISO tanky
Arassa agramy doldurmak / sil 10Kg 13Kg 16Kg 9 tonna
QTY 20'Konteýnerde ýüklendi 250 sil 250 sil 250 sil /
Jemi arassa agram 2,5 tonna 3.25 tonna 4.0 tonna 9 tonna
Silindr agramy 50Kgs 52 Kg 55Kg /
Klapan QF-30A / CGA350

Üstünligi:

Ighokary arassalyk, iň täze desga;

②ISO şahadatnama öndürijisi;

Ast Çalt eltip bermek;

Every Her ädimde hil gözegçiligi üçin bir setir derňew ulgamy;

Sil Silindri doldurmazdan ozal işlemek üçin ýokary talap we oýlanyşykly amal; 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň