TYHJ-iň taryhy

TYHJ-iň taryhy

Dowam et...

Maskalary, kislorod silindrlerini, termometrleri we beýleki lukmançylyk materiallaryny COVID19 inflýasiýa meýdanyna bagyşlaň.

Satyş 11 million ABŞ dollaryndan we 200-den gowrak işgärden geçdi.

Kalibrleme gazyny we UHP gazyny öndürmek üçin LongTai zawodynyň gurluşygyna maýa goýdy we baş geňeşçi hökmünde milli gaz hünärmenlerini işe aldy.

Purokary arassa kislorod, uglerod dioksidi öndürmek üçin Çengdu Kixin gazyny aldy.

Şol sanda halkara we içerki, S.ales 5 million ABŞ dollaryndan geçdi

CBD meýdanyna göçürildi, ofiser işgäri üçin 200+ inedördül metrlik A derejeli ofis binasy

20+ işgäri bolan halkara söwda toparyny döretdi we import we eksport kwalifikasiýasyny aldy.

ISO şahadatnamasy ISO9001, ISO14001, ISO45001 geçdi

Shanghaiörite gaz üpjünçilik zynjyryny açmak üçin Şanhaý şahamçasy gaz kompaniýasy bilen täze ösüş hyzmatdaşlygyna başlaň.Şanhaý deňiz portundan bary-ýogy 300 + km uzaklykda ýerleşýän bir howply ýük ammaryny aldy

Içerki telekeçiligi ösdürmek üçin satuw topary döredildi

TYHJ korporasiýasyny döretmek üçin HongJin Chemicals Co., Ltd. bilen birleşdi.Baş zawody, Şuangliu zolagy, Aeroport ýoly, 992999-a göçürildi.

Çendgu şäherinde esaslandyrylan Taýu gazy.Kislorod, azot, Argon bilen senagat gaz işine başlaň