Uglerod monoksidi (CO)

Gysga düşündiriş:

BMG NOOK: UN1016
EINECS NOOK: 211-128-3


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Spesifikasiýa

≥99.5%

99,9%

99,95%

99,99%

THC

0004000ppm

< 20 ppm

< 10 ppm

< 5 ppm

N2

00300ppm

50 650 ppm

< 250 ppm

< 80 ppm

O2

≤100ppm

< 250 ppm

< 150 ppm

< 20 ppm

H2O

≤50ppm

< 50 ppm

< 15 ppm

< 10 ppm

H2

≤20.0ppm

< 20 ppm

< 10 ppm

< 5 ppm

CO2

00500ppm

< 50 ppm

< 20 ppm

< 15 ppm

Kömürturşy gazy, uglerod-kislorod birleşmesi, CO-nyň himiki formulasy we molekulýar agramy 28.0101.Adaty şertlerde reňksiz, yssyz, tagamsyz we gaharlandyryjy asfiksiasiýa gazydyr.Kömürturşy gazynyň dykyzlygy adaty şertlerde 1,25g / L.Fiziki aýratynlyklary nukdaýnazaryndan kömürturşy gazynyň suwda eremegi kyn (20 ° C-de suwuň erginligi 0,002838 g), suwuklandyrmak we berkitmek aňsat däl.Himiki tebigaty taýdan kömürturşy gazy azaltmak we oksidlemek aýratynlyklaryna eýedir.Okislenme (ýanmak reaksiýasy) we deňsizlik reaksiýalaryny başdan geçirip biler.Şeýle hem zäherlidir.Higherokary konsentrasiýa, düwünçege we organlara hasyllylyga ýa-da şikes ýetmegine täsir edip biljek zäherlenme alamatlarynyň dürli derejelerine sebäp bolup biler;uzak möhletli ýa-da yzygiderli aragatnaşyk organlara zeper ýetirip biler we gysylan gazyň çalt çykmagy aýazyň döremegine sebäp bolup biler.Carbonokary temperaturada we ýokary basyşda kömürturşy gazy demir, hrom, nikel we beýleki metallar bilen reaksiýa edip, metal karbonilleri emele getirýär, hlor bilen birleşip fosgeni emele getirýär we metal karboniller bilen birleşip, metal karbonil birleşmelerini emele getirýär.Kömürturşy gazy azaldýar.Marganes we mis oksidleri otag temperaturasynda garylanda, kömürturşy gazy CO2-e okislenip bilner.Bu ýörelgäni ulanýan gaz maskasy bar.Uglerod monoksidi esasan ýangyç, azaldýan serişde we organiki sintez üçin çig mal hökmünde ulanylýar.Metal karbonilleri, fosgeni, uglerod sulfidini, ysly aldegidleri, formik kislotany, benzol heksafenoly, alýumin hloridi, metanoly we gidroformilasiýa üçin ulanylýar.Tilapiýany goramak, sintetiki uglewodorodlary (sintetiki benzin), sintetiki spirtleri (karboksil, etanol, aldegid, keton we uglewodorodlaryň garyndysy), sink ak pigment, alýumin oksid filminiň emele gelmegi, adaty gaz, kalibrleme gazy, onlaýn gural Standard gaz üçin ulanylýar .Kömürturşy gazy gowy şemalladylýan ýerde, günüň goragynda, konteýneriň berk ýapylmagy we saklanýan ýeriniň gulplanmagy zerurdyr.

Arza:

Himiýa senagaty:

Uglerod monoksidi köp sanly himiýa önümçiliginde köp ulanylýan senagat gazydyr.Esasan azaldýan serişde hökmünde ulanylýar.

 jhnyg tgrdgf

AzerLaser:

Uglerod monoksidi ýokary güýçli infragyzyl lazerlerde lizing serişdesi hökmünde hem ulanyldy.

hth jghj 

Adaty paket:

Haryt

Uglerod monoksidi

Bukjanyň ululygy

40Ltr silindr

47Ltr silindr

50Ltr silindr

Doldurma mazmuny / sil

6 m3

7 m3

10 m3

QTY 20'Konteýnerde ýüklendi

250 sil

250 sil

250 sil

Jemi göwrüm

1500 m3

1750 m3

2500 m3

Silindr agramy

50Kgs

52Kg

55Kg

Klapan

QF-30A / CGA 350

Üstünligi:

The Bazarda on ýyldan gowrak;

②ISO şahadatnama öndürijisi;

Ast Çalt eltip bermek;

Able Çig mal çeşmesi;

Every Her ädimde hil gözegçiligi üçin bir setir derňew ulgamy;

Sil Silindri doldurmazdan ozal işlemek üçin ýokary talap we oýlanyşykly amal;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň