Wodorod sulfidi (H2S)

Gysga düşündiriş:

BMG NOOK: UN1053
EINECS NOOK: 231-977-3


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Spesifikasiýa    
Wodorod sulfidi 98% %
Wodorod <1.3 %
Uglerod dioksidi <2 %
Propan <0.3 %
Çyglylyk <5 ppm

 

Spesifikasiýa    
Wodorod sulfidi 99,9% %
Karbonil sulfidi < 1000 ppm
Uglerod disulfidi < 200 ppm
Azot < 100 ppm
Uglerod dioksidi < 100 ppm
THC < 100 ppm
Çyglylyk ≤500 ppm

 

Spesifikasiýa    
H2S 99,99% 99.995%
H2 ≤ 0,002% ≤ 20 ppmv
CO2 ≤ 0,003% ≤ 4.0 ppmv
N2 ≤ 0,003% ≤ 5.0 ppmv
C3H8 ≤ 0,001% /
O2 ≤ 0,001% ≤ 1.0 ppmv
Çyglylyk (H2O) ≤ 20 ppmv ≤ 20 ppmv
CO / ≤ 0,1 ppmv
CH4 / ≤ 0,1 ppmv

Wodorod sulfidi H2S-iň molekulýar formulasy we molekulýar agramy 34.076 bolan organiki däl birleşme.Adaty şertlerde ýangyjy kislota gazydyr.Reňksiz we pes konsentrasiýalarda çüýrük ýumurtgalaryň ysy bar.zäher.Suw ergini, uglerod kislotasyndan ejiz, ýöne bor kislotasyndan has güýçli wodorod kükürt kislotasydyr.Wodorod sulfidi suwda ereýär, spirtlerde, nebit erginlerinde we çig nebitde aňsat ereýär we himiki aýratynlyklary durnuksyz.Wodorod sulfidi ýangyjy we howply himiki maddadyr.Howa bilen garylanda, partlaýjy garyndy emele getirip biler.Açyk alawlara we ýokary gyzgynlyga sezewar bolanda ýanmaga we partlamaga sebäp bolup biler.Şeýle hem ýiti we ýokary zäherli madda.Pes konsentrasiýaly wodorod sulfidi gözlere, dem alyş ulgamyna we merkezi nerw ulgamyna täsir edýär.Az mukdarda ýokary konsentrasiýaly wodorod sulfidiniň dem almagy gysga wagtyň içinde ölüme sebäp bolup biler.Sintetiki fosforlar, elektroluminesensiýa, fotokonduktorlar, fotoelektrik täsir ediji hasaplaýjylar we ş.m. önümçiliginde ulanylýar. Organiki sintezi azaldýan serişde.Metaly gaýtadan işlemek, pestisidler, derman, katalizatoryň täzelenmegi üçin ulanylýar.Umumy reagentler.Dürli sulfidleri taýýarlamak.Organiki däl sulfidleri öndürmekde, şeýle hem metal ionlaryny kesgitlemek ýaly himiki derňewde ulanylýar.Semiarymgeçirijide we beýleki meýdanlarda ýokary arassa wodorod sulfidi ulanylýar.Şeýle hem, milli goranyş himiýa senagatynda, derman we pestisid araçylarynda, reňkli metallary arassalamakda we metal ionlaryny kesgitlemek ýaly himiki derňewde, demir däl metallary gaýtadan işlemekde we metal ýüzüni üýtgetmek bejergisinde ulanylyp bilner.Infragyzyl optiki materiallary öndürmek üçin möhüm çig mal.Saklamak çäreleri: Salkyn, şemalladylýan ammarda saklaň.Otdan we ýylylyk çeşmelerinden daşda duruň.Saklaýyş temperaturasy 30 ° C-den geçmeli däldir.Konteýni berk ýapyň.Oksidantlardan we aşgarlardan aýratyn saklanmalydyr we garyşyk ammarlardan gaça durmalydyr.Partlama garşy yşyklandyryş we howa çalşygy desgalaryny ulanyň.Uçgunlara meýilli mehaniki enjamlary we gurallary ulanmak gadagandyr.Saklanylýan ýer syzdyryjy gyssagly bejeriş enjamlary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

Arza:

Io Tioorganiki birleşmeleriň önümçiligi:

Wodorod sulfidiniň kömegi bilen birnäçe organosulfur birleşmeleri öndürilýär.Bulara metanetiol, etanetiol we tioglikol turşusy degişlidir.

 sag tteht

Analitik himiýa:

Bir asyrdan gowrak wagt bäri wodorod sulfidi analitik himiýada, metal ionlarynyň hil taýdan organiki däl derňewinde möhüm ähmiýete eýe boldy.

 yhrtyh jyrsj

Metal Metal sulfidleriň başlangyjy:

Aboveokarda görkezilişi ýaly, köp metal ionlary degişli metal sulfidleri bermek üçin wodorod sulfidi bilen reaksiýa berýär.

 jyj jyrj

Is Dürli programmalar:

Wodorod sulfidi deýteriý oksidini ýa-da agyr suwy, Girdler sulfid prosesi arkaly adaty suwdan aýyrmak üçin ulanylýar.

yjdyj jyj

Adaty paket:

Haryt Wodorod sulfidi H2S suwuklygy
Bukjanyň ululygy 40Ltr silindr 47Ltr silindr
Arassa agramy doldurmak / sil 25Kg 30Kg
QTY 20'Konteýnerde ýüklendi 250 sil 250 sil
Jemi arassa agram 6.25 tonna 7.5 tonna
Silindr agramy 50Kgs 52Kg
Klapan CGA330 Polat polat klapan

Üstünligi:

Ighokary arassalyk, iň täze desga;

②ISO şahadatnama öndürijisi;

Ast Çalt eltip bermek;

Internal Içerki üpjünçilikden durnuk çig mal;

Every Her ädimde hil gözegçiligi üçin bir setir derňew ulgamy;

Sil Silindri doldurmazdan ozal işlemek üçin ýokary talap we oýlanyşykly amal;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň