BIZI

KOMPANI .A

Biz kim

“Şu” milletiniň doglan ýeri bolan Çengdu, Siçuan bolçulyk ýurdy.Baý tebigy gaz baýlyklaryna eýedir.Müňlerçe ýyl ozal gadymy Şu siwilizasiýasy bu ýerden döräpdir.Gün guşunyň goragy astynda adamzat siwilizasiýasynyň ilkinji oduny ýakdy we topragy açan ilkinji surnaý çaldy.

Taryhyň tigirleri 2002-nji ýyla geçensoň, bu ýerde "TYH", Taýu gazy, "TAI dagynyň" üstünde, "HJ", HongJin Gas atly gaz kompaniýasy döredildi.Maksat Beýik Hytaýda pudagyň çalt ösmegine uly goşant goşdy we milli durmuşyň dowam etmegi üçin yzygiderli "Gaz gany" üpjün etdi.

zawod10

Kompaniýanyň wideosy

"TY", Taýýu gazy, "TAI dagynyň" üstünde, "HJ", HongJin Gas, ajaýyp geljegi.
19 ýyllyk senagat gazlary önümçilik tejribesi, bir bitewi senagat gaz üpjünçiligi
Dünýä üçin çözgüt, Gaz doldurmagy, gaz derňewini, gaz ulanylyş dizaýnyny we gaz daşamagy goldaň.müşderimize gaz satyn alsyn.

Biz näme edýäris

Işewürligiň ösmegi we gaz söwdasynyň mukdarynyň köpelmegi bilen, kompaniýa Hytaýyň gaz bazarynyň kanunlaryny we aýratynlyklaryny strategiki beýiklikden gözden geçirdi we jemledi, kompaniýanyň öz pozisiýasy bilen birlikde, terminaly giňeltmegiň strategiki ýerleşişini öňe sür, "içerki söwda hyzmatlary, ammar we logistika kepillik, daşary söwda bolsa ösüş hökmünde" esasly iş modelini üýtgedip gurmak we teklip etmek.

0015415
Uelangyç gazlary CH4, C2H2, CO,
Kebşirleýiş gazlary Ar-He, Ar-H2, Ar-O2, Ar-CO2, CO2, O2, N2, H2, Ar-He-CO2, Ar-He-N2,
Suwuk gazlar C2H4, SO2, CO2, NO2, N2O, C3F6, H2S, HCl, BCl3, BF3 , SF6
Kalibrleme gazlary CH4-N2, NO-N2, H2S-N2, CO2-N2, SF6-N2, SiH4-He
Doping gazlary AsH3, PH3, GeH4, B2H6, AsCl3, AsF3, H2S, BF3, BCl3,
Kristal ösüş SiH4, SiHCl3, SiCl4, B2H6, BCl3, AsH3, PH3, GeH4, Ar, He, H2
Gaz fazasy Cl2, HCl, HF, HBr, SF6
Plazma ýokaşmagy SiF4, CF4, C3F8, CHF3, C2F6, NF3, SF6, BCl3, N2, Ar, He
Ion şöhleleri C3F8, CHF3, CClF3, CF4
Ion implantasiýasy AsF3, PF3, PH3, BF3, BCl3, SiF4, SF6, N2, H2
CVD gazlary SiH4, SiH2Cl2, SiCl4, NH3,, OK, O2
Diluent gazlar N2, Ar, He, H2, CO2, N2O, O2
Doping gazlary SiH4, SiCl4, Si2H6, HCl, PH3, AsH3, B2H6, N2, Ar, He, H2

Medeniýetimiz

kompaniýasy medeniýeti

TYHJ 2002-nji ýylda döredileninden bäri gözleg we barlag toparymyz kiçi topardan 100-den gowrak adama ýetdi.Zawodyň meýdany 5000 inedördül metre çenli giňeldi.2019-njy ýylda dolanyşyk bir gezekde 1,1 million ABŞ dollaryna ýetdi.Indi kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly öňdebaryjy senagat gaz üpjün edijisine öwrüldik:

Medeniýet:Pragmatiki, dogruçyl, telekeçi, başarnyksyz
Wezipe:Gaz aňsat satyn alyň

Täzelemäge het edip bilersiňiz

Başarmaga, synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het edip bilýär.

Dogruçyllyga ýapyşyň

dogruçyllyga ýapyşmak özenidir.

Işgärlere ideg

Işgärleri mugt taýýarlamak, işgärler naharhanasyny gurmak we günde üç nahar mugt bermek.

Elinden gelenini et

Belent gözýetim dörediň, "hemme iş kämil bolsun" yzarlaň.

gfdtery

Bu ofis kofe bar ýalymy?Notok, bu “Young” dizaýny bilen CBD sebitindäki Çengdu şahamçamyzyň iş ofisi.
Bize baryp görmäge hoş geldiňiz, bu ýerde ýaşlyk ruhlaryndan doly duýarsyňyz.

kjhkhgj

Bu surat, Çengdu şäheriniň Longquanyi etrabynda ýerleşýän 5 gatly Çengdu kislorod gaz zawody dolandyryş edara binasydyr.

topar1
topar2
kompaniýa_imgs02
kompaniýa_imgs01

Toparymyz

2017-nji ýylyň iýun aýynda Çengdu ofisiniň tutuş halkara satuw bölümi, Çichang şäher dagynda ýörite dynç alyş çäresi geçirdi, tebigat bilen örän şatlykly wagt geçirdi.

2018-nji ýylyň dekabrynda TYHJ 2018-iň ýyllyk satuw mukdary 9,9 million ABŞ dollaryna çenli ýokarlandy.Iň köp satuw topary Japanaponiýada kompaniýa bahasy bilen 7 gün dynç alýar.Bu suraty FUJI dagynyň aşagynda aldyk.

2019-njy ýylyň sentýabr aýynda kompaniýamyz manyly PK çäresini gurady.Ilki bilen toparymyzyň daşarky okuwy bar
toparyň agzybirligini gowulandyrmak.Bu PK çäresinde halkara işinde 50+ firma bar, ahyrynda A derejesini aldyk.

Şahadatnamalar

şahadatnamasy