Metan (CH4)

Gysga düşündiriş:

BMG NOOK: UN1971
EINECS NOOK: 200-812-7


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Spesifikasiýa 99,9% 99,99% 99,999%
Azot < 250 ppm < 35 ppm < 4 ppm
Kislorod + Argon < 50 ppm < 10 ppm < 1 ppm
C2H6 < 600 ppm < 25 ppm < 2 ppm
Wodorod < 50 ppm < 10 ppm < 0,5 ppm
Çyglylyk (H2O) < 50 ppm < 15 ppm < 2 ppm

Metan, CH4-iň molekulýar formulasy we molekulýar agramy 16.043 bolan organiki birleşme.Metan iň ýönekeý organiki madda we iň kiçi uglerod (iň uly wodorod düzümi) bilen uglewodoroddyr.Metan tebigatda giňden ýaýrandyr we adatça gaz diýlip atlandyrylýan tebigy gazyň, biogazyň, çukur gazynyň we ş.m.Metan, adaty şertlerde reňksiz we yssyz gazdyr.Adaty ýagdaýlarda metan birneme durnukly we suwda eremek gaty kyn.Kaliý permanganat ýaly güýçli oksidantlar bilen reaksiýa bermeýär, güýçli kislotalar ýa-da aşgarlar bilen reaksiýa bermeýär.Certainöne käbir şertlerde metan käbir reaksiýalary başdan geçirýär.Metan örän möhüm ýangyçdyr.Tebigy gazyň esasy düzüm bölegi bolup, takmynan 87% -i tutýar.Şeýle hem kaloriki bahany barlamak üçin suw gyzdyryjylar we gaz peçleri üçin adaty ýangyç hökmünde ulanylýar.Metan, ýangyç gaz duýduryşlaryny öndürmek üçin adaty gaz we kalibrleme gazy hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle hem gün öýjükleri üçin uglerod çeşmesi, amorf kremniý film buglarynyň himiki çökdürilmegi we derman we himiki sintez üçin çig mal hökmünde ulanylyp bilner.Ammiak, karbamid we uglerod gara sintez etmek üçin köp mukdarda ulanylýar.Şeýle hem metanol, wodorod, asetilen, etilen, formaldegid, uglerod disulfid, nitrometan, gidrokýan kislotasy we 1,4-butanediol öndürmek üçin ulanylyp bilner.Metanyň hlorlaşmagy mono-, di-, trihlorometan we uglerod tetrahloridi öndürip biler.Salkyn, şemalladylýan ammarda saklaň.Otdan we ýylylyk çeşmelerinden daşda duruň.Saklaýyş temperaturasy 30 ° C-den geçmeli däldir.Oksidantlardan we ş.m. aýratyn saklanmalydyr we garyşdyrylmaly däldir.Partlama garşy yşyklandyryş we howa çalşygy desgalaryny ulanyň.Uçgunlara meýilli mehaniki enjamlary we gurallary ulanmak gadagandyr.Saklanylýan ýer syzdyryjy gyssagly bejeriş enjamlary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.Metan daşky gurşawa zyýanly bolup biler we balyklara we suw howdanlaryna aýratyn üns berilmelidir.Şeýle hem ýerüsti suwlaryň, topragyň, atmosferanyň we agyz suwunyň hapalanmagyna aýratyn üns berilmelidir.

Arza:

Uelangyç ýaly

Metan peçler, jaýlar, suw gyzdyryjylar, peçler, awtoulaglar, turbinalar we beýleki zatlar üçin ýangyç hökmünde ulanylýar.Ot döretmek üçin kislorod bilen ýanýar.

hbdh gdfsg

Chemical Himiýa senagatynda

Metan, bug reformasy arkaly uglerod oksidiniň we wodorodyň garyndysy bolan tosintez gazyna öwrülýär.

fdgrf gsge

Adaty paket:

Haryt Metan CH4
Bukjanyň ululygy 40Ltr silindr 47Ltr silindr 50Ltr silindr
Arassa agramy doldurmak / sil 6 m3 7 m3 10 m3
QTY 20'Konteýnerde ýüklendi 250 sil 250 sil 250 sil
Silindr agramy 50Kgs 55Kg 55Kg
Klapan QF-30A / CGA350

Üstünligi:

Ighokary arassalyk, iň täze desga;

②ISO şahadatnama öndürijisi;

Ast Çalt eltip bermek;

Internal Içerki üpjünçilikden durnuk çig mal;

Every Her ädimde hil gözegçiligi üçin bir setir derňew ulgamy;

Sil Silindri doldurmazdan ozal işlemek üçin ýokary talap we oýlanyşykly amal;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň