Seýrek gazlar

 • Geliý (He)

  Geliý (He)

  Helium He - Kriogen, ýylylyk geçiriş, gorag, syzmagy ýüze çykarmak, analitiki we göteriji programmalar üçin inert gaz.Geliý reňksiz, yssyz, zäherli däl, poslamaýan we ýanmaýan gaz, himiki taýdan inert.Geliý tebigatda iň köp ýaýran gazdyr.Şeýle-de bolsa, atmosferada geliý ýok ​​diýen ýaly.Şonuň üçin geliý hem asylly gazdyr.
 • Neon (Ne)

  Neon (Ne)

  Neon, Ne himiki formulasy bolan reňksiz, yssyz, ýanmaýan seýrek gazdyr.Adatça, neon açyk mahabat displeýleri üçin reňkli neon çyralary doldurýan gaz hökmünde ulanylyp bilner, şeýle hem wizual yşyk görkezijileri we naprýa .eniýäni sazlamak üçin ulanylyp bilner.Lazer gaz garyndysynyň bölekleri.Neon, Krypton we Ksenon ýaly ajaýyp gazlar hem öndürijiligini ýa-da işleýşini gowulandyrmak üçin aýna önümlerini doldurmak üçin ulanylyp bilner.
 • Ksenon (Xe)

  Ksenon (Xe)

  Ksenon howada, şeýle hem gyzgyn çeşmeleriň gazynda bar bolan seýrek gazdyr.Kripton bilen bilelikde suwuk howadan bölünýär.Ksenon gaty ýokary ýagtylyk güýjüne eýe we yşyklandyryş tehnologiýasynda ulanylýar.Mundan başga-da, ksenon çuňňur anestezikada, lukmançylyk ultramelewşe şöhlesinde, lazerlerde, kebşirlemekde, çydamly metal kesmekde, adaty gazda, ýörite gaz garyndysynda we ş.m. ulanylýar.
 • Krypton (Kr)

  Krypton (Kr)

  Kripton gazy, adatça, atmosferadan çykarylýar we 99,999% arassalygy bilen arassalanýar.Özboluşly aýratynlyklary sebäpli kripton gazy yşyklandyryş lampalary we içi boş aýna öndürmek üçin gaz doldurmak ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Krypton ylmy gözleglerde we lukmançylyk bejergisinde-de möhüm rol oýnaýar.
 • Argon (Ar)

  Argon (Ar)

  Argon seýrek gaz, gazly ýa-da suwuk ýagdaýda bolsun, reňksiz, yssyz, zäherli däl we suwda biraz ereýär.Otag temperaturasynda beýleki maddalar bilen himiki reaksiýa bermeýär we ýokary temperaturada suwuk metalda eräp bilmeýär.Argon, senagatda giňden ulanylýan seýrek gazdyr.