Hyzmatdaşlar

hyzmatdaşlar_imgs01

pater (3)

2014-nji ýylda Hindistandaky işewür hyzmatdaşymyz bize geldi.4 sagatlyk ýygnakdan soň, ýokary arassalygy bolan etilen, uglerod monoksidi, metan ýaly Hindistanda ýörite gaz bazaryny ösdürmek üçin iş şertnamasy baglaşdyk.Hyzmatdaşlygymyzda olaryň işi birnäçe gezek ösýär, häzirki wagtda Hindistanda öňdebaryjy gaz üpjün edijisine öwrülýär.

pater (2)

2015-nji ýylda Singapurly müşderimiz butan propanyň uzak işini ara alyp maslahatlaşmak üçin Hytaýa baryp görýär.Nebit himiýa senagat zawodynyň çeşmesine bilelikde baryp görýäris.Şu wagta çenli her aýda 2-5 tank butany üpjün edýär.Şeýle hem, müşderä ýerli ýerlerde has köp gaz biznesini ösdürmäge kömek edýäris.

pater (1)

2016-njy ýylda Fransiýanyň müşderisi Çengdu täze ofisimize baryp gördi.Taslama hyzmatdaşlygy diýseň aýratyn döwür.Müşderi Çengdu hökümeti tarapyndan “Geliý sergisini” açmak üçin çagyrylýar, kompaniýamyz bu işe 1000 silindrden gowrak şar geliý gazyny goldaýar.

pater (6)

pater (5)

2017-nji ýylda kompaniýamyz Japanaponiýada ýetmezçilik sebäpli arassa wodorod kükürdi üçin Japanaponiýanyň täze bazaryny açdy.
Bu meseläni çözmek üçin iki tarapam zawod 7s düzgünleri, haramlyk gözlegleri, enjamlary arassalamak we ş.m. boýunça köp tagalla etdi. Netijede 2019-njy ýyldan bäri 99,99% H2S öndürýäris we Japanaponiýa eksport edýäris.

pater (7)

pater (8)

2017-nji ýylda toparymyz Dubaýdaky AiiGMA-a goşulmaga çagyrylýar.Bu, Hindistan senagat gaz birleşiginiň ýyllyk ýygnagy.Hindistan gaz hünärmenleriniň hemmesini öwrenmek we öwrenmek bilen bilelikde bolmak, Hindistan gaz bazarynyň ajaýyp geljegini bilelikde pikir etmek biziň üçin mertebedir.Mundan başga-da, Dubaýdaky dogan gaz kompaniýasyna-da baryp gördük.