Bor Trihlorid (BCL3)

Gysga düşündiriş:

EINECS NOOK: 233-658-4
KAS NOOK: 10294-34-5


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Spesifikasiýa

 

Bcl3

≥99.9%

Cl2

≤10ppm

SiCl4

00300ppm

 

Spesifikasiýa

 

Bcl3

≥ 99.999%

O2

≤ 1.5 ppm

N2

≤ 50 ppm

CO

≤ 1,2 ppm

CO2

≤ 2 ppm

CH4

≤ 0,5 ppm

COCL2

≤ 1 ppm

Bor trihlorid BCl3 himiki formulasy bilen organiki däl birleşme.Adaty temperaturada we basyşda, otuň ysy we porsy ysy bolan reňksiz, zäherli we poslaýjy gazdyr.Howadan has agyr.Howada ýanmaýar.Mutlak etanolda durnukly, bor kislotasyny we gidroklor turşusyny emele getirmek üçin suwda ýa-da alkogolda dargap, köp ýylylyk çykarýar we çygly howada gidroliz sebäpli tüsse döredýär we alkogolda gidroklor kislotasyna we bor kislotasy efirine bölünýär.Bor trihloridi güýçli reaksiýa ukybyna eýe, dürli utgaşdyryjy birleşmeleri emele getirip biler we ýokary termodinamiki durnuklylyga eýe, ýöne elektrik togunyň täsiri astynda arzan bahaly bor hloridi emele getirer.Atmosferada bor trihloridi gyzdyrylanda aýna we keramika bilen täsir edip biler, şeýle hem köp organiki maddalar bilen dürli organoboron birleşmelerini emele getirip biler.Esasan ýarymgeçiriji kremniniň doping çeşmesi hökmünde ulanylýar, dürli bor birleşmelerini taýýarlamak üçin ulanylýar, şeýle hem organiki sintez katalizatory, silikatyň dargamagy üçin birleşdiriji erginler we poladyň borizasiýasy we ş.m. ulanylýar we bor nitridi we bor öndürmek üçin hem ulanylyp bilner. Alkan birleşmeleri.Bor trihloridi gaty zäherlidir, ýokary himiki reaksiýa işjeňligine eýedir we suw bilen kontaktda dargadylýar.Mis we onuň erginleri bilen partlaýjy hloroasetilen döredip biler.Çyglylyga sezewar bolanda metallaryň köpüsine gaty poslaýjy we aýnany poslap bilýär.Çygly howada galyň ak poslaýjy tüsse emele gelip biler.Suw bilen güýçli reaksiýa berýär we gaharlandyryjy we poslaýjy wodorod hlorid gazyny çykarýar.Adamyň dem almagy, agyzdan kabul edilmegi ýa-da deriniň siňdirilmegi bedene zyýanlydyr.Himiki ýanmagyna sebäp bolup biler.Mundan başga-da, daşky gurşawa zyýanlydyr. Bor trihloridi salkyn we şemalladylýan ammarda saklanmalydyr.Otdan we ýylylyk çeşmelerinden daşda duruň.Saklaýyş temperaturasy 35 below-dan aşakda saklanmalydyr (iň ýokary saklaýyş temperaturasy 52 than-dan ýokary bolmaly däldir).Polat silindr dik durmaly, konteýneriň (klapanyň) möhürlenmegine we silindr gapagyny gurmaly.Beýleki himiki maddalardan aýratyn saklanmalydyr we saklanýan ýer syzdyryjy gyssagly bejeriş enjamlary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

Arza:

1. Himiki ulanmak:
BCL3 ýokary arassa bor, organiki sintez katalizatory etmek üçin ulanylyp bilner;silikatyň dargamagy akymy hökmünde;demir borizlemek üçin ulanylýar
 ýýu
2. uelangyç:
BTU bahasyny ýokarlandyrmak üçin bor çeşmesi hökmünde ýokary energiýa ýangyjy we raketa hereketlendirijileri pudagynda ulanyldy.
 kjui
3. Dökmek:
BCl3 ýarymgeçiriji önümçiliginde plazma çişmekde hem ulanylýar.Bu gaz üýtgäp durýan BOClX birleşmelerini emele getirip, metal oksidlerini çykarýar.

kjuu

Adaty paket:

Haryt

Bor TrihloridBCL3

Bukjanyň ululygy

DOT 47Ltr silindr

Doldurma mazmuny / sil

50Kgs

QTY 20'Konteýnerde ýüklendi

240 sil

Jemi göwrüm

12 tonna

Silindr agramy

50Kgs

Klapan

CGA 660 SS

Üstünligi:

1. Zawodymyz bahadan başga-da ýokary hilli çig maldan BCL3 öndürýär.
2. BCL3 zawodymyzda köp gezek arassalamak we düzetmek proseduralaryndan soň öndürilýär.Onlaýn dolandyryş ulgamy, her tapgyrda gazyň arassalygyny ätiýaçlandyrýar.Taýýar önüm standartlara laýyk gelmelidir.
3. Doldurylanda silindr ilki bilen uzak wagtlap guradylmalydyr (azyndan 16 sagat), soň bolsa silindri vakuum edýäris, ahyrsoňy asyl gaz bilen çalşarys.Bu usullaryň hemmesi, silindrde gazyň arassalygyna göz ýetiriň.
4. Gaz pudagynda köp ýyl bäri bar, önümçilikde we eksportda baý tejribe, müşderileri gazanmaga mümkinçilik berýär'ynan, olar biziň hyzmatymyzdan kanagatlanýarlar we bize gowy teswir berýärler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň