Sorag-jogap

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz önümçilik we söwda integrasiýa kompaniýasy.Hünärmenleriň gözleg we çylşyrymly üpjünçilik zynjyry üstünligimiziň açarydyr.

Köp sargytlar we köp önüm sargytlary barmy?

Hawa, ähli talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin güýçli önümçilik üpjünçiligi ulgamymyz barsfied.Bir stansiýa önümçilik çözgüdi biziň hyzmat maksadymyzdyr.

Bu önümi öň hiç wagt import etmedik bolsam, nädip etmeli?

Alada etme.Dünýädäki 50-den gowrak ýurt bilen import we eksport tejribämiz bar, ýerine ýetiriş bölümimiz size her ädimde ýol görkezer.

Min minut näme?

Dürli önümleriň dürli min tertibi bar.Bu gazyň görnüşine we silindr aýratynlyklaryna baglydyr.Talabyňyz üçin göni meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Näme üçin bizi Taýu gazy saýlamaly?

Durnuk üpjünçilik, hünär çözgüdi, ýerlikli bahalar we Taýuu bilen howpsuzlyk işi.

Zawodyňyz hil gözegçiligini nädip edýär?

Bizde standart hil gözegçilik prosedurasy bar.

a> Önümçilikde, her ädimiň laýykdygyny anyklamak üçin hil derňew ulgamy bar.

b> Doldurylmazdan ozal, silindrleriň gowy arassalanmagy üçin deslapky bejergini edýäris.

c> Doldurylandan soň ederis100% gözlegderňäňgowşurmazdan ozal.

Howa bilen iberip bolarmy?

Gazlar 2.1-nji synpa, 2.2-nji synpa we 2.3-nji synpa bölünýär, olar ýangyjy gaz, ýangyjy däl gaz we zäherli gaz.Düzgüne laýyklykda, ýanýan gaz we zäherli gaz howa arkaly iberilip bilinmez we diňe ýangyjy gaz howa arkaly daşalyp bilner.Satyn alnan mukdar köp bolsa, deňiz gatnawy has gowudyr.

Bukjany sazlap bilerinmi?

Hawa, elbetde!Iň yzygiderli paket silindrdir.Onuň ululygy, reňki, klapan, dizaýny we beýleki talaplary ýerine ýetirilip bilner.

Bukja we saklaýyş jikme-jiklikleri näme?

Dürli klapanly ýa-da islegiňize görä polat silindr.

Kölegeli, salkyn, gurak, şemalladylýan ammarda saklanýar we gün şöhlesinden we daşyndan uzakda saklaň.

Has köp sorag ......

Habarlaşyp bilersiňizbiz,derrew jogap alarsyňyz

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?