Etan (C2H6)

Gysga düşündiriş:

BMG NOOK: UN1033
EINECS NOOK: 200-814-8


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Spesifikasiýa Spesifikasiýa

C2H6

≥99.5%

N2

≤25ppm

O2

≤10ppm

H2O

≤2ppm

C2H4

003400ppm

CH4

≤0.02ppm

C3H8

≤0.02ppm

C3H6

≤200ppm

EtanC2H6 himiki formulasy bolan eriş nokady (° C) -183.3 we gaýnadýan nokady (° C) -88.6.Adaty şertlerde, etan ýanýan gaz, reňksiz we yssyz, suwda eräp bilmeýän, etanolda we asetonda biraz eräp bilýän, benzolda erän we uglerod tetrahloridi bilen ýalňyş.Etanyň we howanyň garyndysy partlaýjy garyndy emele getirip biler we ýylylyk çeşmelerine we açyk alawlara sezewar bolanda ýanmagy we partlamagy mümkin.Usangyç önümleri (dargamak) kömürturşy gazy we kömürturşy gazydyr.Zorlukly himiki reaksiýalar ftor, hlor we ş.m. bilen kontaktda ýüze çykyp biler. Etan nebit gazynda, tebigy gazda, koks peç gazynda we nebit döwülen gazda bar we bölünmek arkaly alynýar.Himiýa pudagynda etan esasan bug döwmek arkaly etilen, winil hlorid, etil hlorid, asetaldegid, etanol, etilen glikol oksidi we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.Etan sowadyjy enjamlarda sowadyjy hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle hem metallurgiýa pudagynda ýylylygy bejermek üçin adaty gaz we kalibrleme gazy hökmünde ulanylyp bilner.Salkyn, şemalladylýan ammarda saklaň.Otdan we ýylylyk çeşmelerinden daşda duruň.Saklaýyş temperaturasy 30 ° C-den geçmeli däldir.Oksidantlardan we galogenlerden aýratyn saklanmalydyr we garyşyk ammarlardan gaça durmalydyr.Partlama garşy yşyklandyryş we howa çalşygy desgalaryny ulanyň.Uçgunlara meýilli mehaniki enjamlary we gurallary ulanmak gadagandyr.Saklanylýan ýer syzdyryjy gyssagly bejeriş enjamlary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.Howa geçirijiligi, doly howa çalşygy.Operatorlar ýörite taýýarlyk görmeli we amal amallaryny berk berjaý etmeli.Operatorlara anti-statik geýimleri geýmek maslahat berilýär.Geçiriş prosesinde statik elektrik togunyň öňüni almak üçin silindr we konteýner topraklanmaly we köpri bolmaly.Silindrlere we esbaplara zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin transport wagtynda ýeňil ýükläň we düşüriň.Fireangyn söndüriji enjamlar we syzdyryjy gyssagly bejeriş enjamlary degişli görnüşleri we mukdary bilen enjamlaşdyryldy.

Arza:

Etilen we sowadyjy önümçiligi:

Etilen we sowadyjy öndürmek üçin çig mal.

kjy sag

Adaty paket:

Haryt Etan C2H6
Bukjanyň ululygy 40Ltr silindr 47Ltr silindr 50Ltr silindr
Arassa agramy doldurmak / sil 11Kg 15Kg 16Kg
QTY 20'Konteýnerde ýüklendi 250 sil 250 sil 250 sil
Jemi arassa agram 2.75 tonna 3.75 tonna 4.0 tonna
Silindr agramy 50Kgs 52Kg 55Kg
Klapan CGA350

Üstünligi:

Ighokary arassalyk, iň täze desga;

②ISO şahadatnama öndürijisi;

Ast Çalt eltip bermek;

Every Her ädimde hil gözegçiligi üçin bir setir derňew ulgamy;

Sil Silindri doldurmazdan ozal işlemek üçin ýokary talap we oýlanyşykly amal;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň