Geliniň ýadro gözleginde tutýan orny

Geliýýadro birleşmesi pudagynda gözlegde we ösüşde möhüm rol oýnaýar.Fransiýanyň Ron Estuariýasyndaky ITER taslamasy gurulýan synag termon ýadro birleşmesi reaktorydyr.Taslama reaktoryň sowamagyny üpjün etmek üçin sowadyjy zawod döreder."Reaktory gurşap almak üçin zerur bolan elektromagnit meýdanlaryny döretmek üçin aşa geçiriji magnit materiallary we aşa geçiriji magnit materiallary aşa pes temperaturada, mutlak nola ýakyn işlemeli."ITER-iň sowadyjy zawodynda geliý zawodynyň meýdany 3000 inedördül metre, umumy meýdany 5400 inedördül metre ýetýär.

Nuclearadro birleşdiriş synaglarynda,geliýsowadyjy we sowadyjy işlerde giňden ulanylýar.GeliýKriogen aýratynlyklary we gowy ýylylyk geçirijiligi sebäpli ideal sowadyjy hasaplanýar.ITER sowadyjy zawodda,geliýReaktoryň dogry işlemegine we ýeterlik birleşme energiýasyny öndürip biljekdigine göz ýetirmek üçin reaktory dogry iş temperaturasynda saklamak üçin ulanylýar.

Reaktoryň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin sowadyjy zawod, zerur elektromagnit meýdany döretmek üçin aşa geçiriji magnit materiallaryny ulanýar.Geçiriji magnit materiallary, aşa ýokary geçiriji häsiýetler üçin aşa pes temperaturada, mutlak nola ýakyn işlemeli.Möhüm sowadyjy serişde hökmünde,geliýzerur pes temperatura gurşawyny üpjün edip biler we garaşylýan iş ýagdaýyna ýetip biljekdigini üpjün etmek üçin aşa geçiriji magnit materialyny netijeli sowadyp biler.

ITER sowadyjy zawodyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçingeliýösümlik ep-esli meýdany eýeleýär.Bu geliniň ýadro birleşmesiniň gözleginde we işlenip düzülmeginde ähmiýetini, zerur kriogen gurşawyny we sowadyş täsirini üpjün etmekde zerurlygyny görkezýär.

Netijede,geliýýadro birleşmesiniň gözleginde we ösüşinde möhüm rol oýnaýar.Iň oňat sowadyjy serişde hökmünde, ýadro birleşmesi synag reaktorlarynyň sowadyş işinde giňden ulanylýar.ITER sowadyjy zawodda geliýiň ähmiýeti, reaktoryň kadaly işlemegini we ýeterlik birleşme energiýasyny öndürip biljekdigini üpjün etmek üçin zerur pes temperatura gurşawyny we sowadyş täsirini üpjün etmek ukybynda öz beýanyny tapdy.Nuclearadro birleşdirme tehnologiýasynyň ösmegi bilen geliýiň gözleg we ösüş pudagynda ulanylyş perspektiwasy has giň bolar.


Iş wagty: Iýul-24-2023