Russiýanyň asylly gaz eksport çäklendirmelerinden iň köp täsir eden ýurt Günorta Koreýa

Russiýanyň resurslary ýaraglandyrmak strategiýasynyň bir bölegi hökmünde Russiýanyň Söwda ministriniň orunbasary Spark iýun aýynyň başynda Tass News habar gullugynyň üsti bilen: “2022-nji ýylyň maý aýynyň ahyryndan alty sany asylly gaz bolar (neon, argon,geliý, krypton, kripton we ş.m.)ksenon, radon).“Geliniň eksportyny çäklendirmek üçin çäreleri gördük."

Günorta Koreýanyň habar beriş serişdeleriniň habaryna görä seýrek gazlar ýarymgeçiriji öndürmek üçin möhüm ähmiýete eýe we eksport çäklendirmeleri Günorta Koreýada, Japanaponiýada we beýleki ýurtlarda ýarymgeçirijiniň üpjünçilik zynjyryna täsir edip biler.Käbir adamlar import edilýän asylly gazlara köp bil baglaýan Günorta Koreýanyň iň agyr zarba boljakdygyny aýdýarlar.

Günorta Koreýanyň gümrük statistikasyna görä, 2021-nji ýylda Günorta KoreýaneonGaz import çeşmeleri Hytaýdan 67%, Ukrainadan 23% we Russiýadan 5% bolar.Ukraina we Russiýa bil baglamak Japanaponiýada diýilýär.Uly bolsa-da.Günorta Koreýadaky ýarymgeçiriji zawodlarda birnäçe aýlap seýrek duş gelýän gaz ätiýaçlyklarynyň bardygyny aýdýarlar, ýöne Russiýanyň Ukraina çozmagy uzaldylsa, üpjünçilik ýetmezçiligi ýüze çykyp biler.Bu inert gazlary polat pudagynyň kislorod çykarmak üçin howa bölünişiginiň önümi hökmünde, şonuň üçin polat pudagynyň ösýän, emma bahalaryň ýokarlanýan Hytaýyndan hem alyp bolýar.

Günorta Koreýanyň ýarymgeçiriji işgäri: “Günorta Koreýanyň seýrek gazlary köplenç import edilýär we ABŞ-dan, Japanaponiýadan we Europeewropadan tapawutlylykda hiç bir uly gaz kompaniýasy howany bölmek arkaly seýrek gaz öndürip bilmeýär, şonuň üçin eksport çäklendirmelerine täsir edip biler."

Russiýa Ukrainany basyp alaly bäri, Günorta Koreýanyň ýarymgeçiriji pudagy importyny artdyrdyneonHytaýdan gaz aldy we ýurduň asylly gazyny goramak boýunça tagallalary güýçlendirdi.Günorta Koreýanyň iň uly polat kompaniýasy POSCO ýokary arassalyk önümçiligine taýýarlyk görüp başladyneoniçerki ýarymgeçiriji material öndürmek syýasatyna laýyklykda 2019-njy ýylda.2022-nji ýylyň ýanwar aýyndan Gwangyang Polat Works-nyň kislorod zawodyna öwrüler.A.neonönümçilik desgasy uly göwrümli howa bölüji zawody ulanyp ýokary arassa neon öndürmek üçin guruldy.POSCO-nyň ýokary arassa neon gazy ýarymgeçiriji ýörite gazlarda ýöriteleşen Koreýa kompaniýasy TEMC bilen hyzmatdaşlykda öndürilýär.TEMC öz tehnologiýasyny ulanyp arassalanandan soň, taýýar önüm “eksimer lazer gazy” diýilýär.“Koyo Steel” kislorod zawody takmynan 22,000 Nm3 ýokary arassalygy öndürip bilerneonýylda, ýöne içerki islegiň diňe 16% -ini düzýär diýilýär.POSCO, “Koyo Steel” kislorod zawodynda beýleki ajaýyp gazlary öndürmäge taýýarlanýar.


Iş wagty: Iýul-22-2022