Asylly gaz ýetmezçiligi, dikeldiş we döreýän bazarlar

Global ýöriteleşdirilen gazlar pudagy, soňky aýlarda birnäçe synaglary we synaglary başdan geçirdi.Senagat, dowam edýän aladalardan başlap, barha artýan basyşlara sezewar bolýargeliýRussiýa-Ukraina söweşinden soň seýrek gaz ýetmezçiligi sebäpli ýüze çykyp biljek elektroniki çip krizisine önümçilik.
“Gas World” -yň iň soňky webinar “Gasörite gaz ünsi”, öňdebaryjy kompaniýalar “Electrofluoro Carbons” (EFC) we Weldcoa hünärmen hünärmenleri şu gün ýörite gazlaryň öňünde durýan kynçylyklar baradaky soraglara jogap berýärler.

Ukraina, şol sanda asylly gazlar bilen üpjün ediji dünýäde iň uly ýurtneon, kryptonweksenon.Bütin dünýäde ýurt dünýäniň takmynan 70% -ini üpjün edýärneongaz we dünýädäki 40%kryptongaz.Şeýle hem Ukraina ýokary arassa ýarymgeçiriji derejesiniň 90 göterimini üpjün edýärneonStrategiki we halkara gözleg merkeziniň habaryna görä ABŞ-nyň senagaty tarapyndan ulanylýan çipleri öndürmekde ulanylýan gaz.

Elektron çip bilen üpjün ediş zynjyrynyň giňden ulanylmagy bilen, asylly gazlaryň ýetmezçiligi ýarymgeçirijilere ornaşdyrylan tehnologiýalaryň, şol sanda ulaglaryň, kompýuterleriň, harby ulgamlaryň we lukmançylyk enjamlarynyň önümçiligine düýpli täsir edip biler.

Gaz üpjün ediji “Elektron florokarbonlar” -yň ýerine ýetiriji wise-prezidenti Matt Adams seýrek gaz pudagynyň, esasanam ksenon wekrypton, “ägirt uly” basyş astyndadyr."Maddy derejede, elýeterli mukdar pudaga çynlakaý täsir edýär" -diýdi Adams.

Üpjünçilik has çäklendirilenligi sebäpli isleg üznüksiz dowam edýär.Hemra pudagy dünýä ksenon bazaryndaky iň uly paýy emele getirýänligi sebäpli, emeli hemra we emeli hemra itişine we şuňa meňzeş tehnologiýalara maýa goýumlarynyň köpelmegi häzirki üýtgäp durýan pudagy bozmagy dowam etdirýär.

“Bir milliard dollarlyk emeli hemrany uçursaňyz, ýetmezçilikden el çekip bilmersiňizksenondiýmek, sizde bolmaly "diýmek Adams aýtdy.Bu materiallara goşmaça nyrh basyşyny etdi we bazar bahasynyň ýokarlanýandygyny görýäris, şonuň üçin müşderilerimiz kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.Bu kynçylyklary ýeňip geçmek üçin EFC Hatfild, Pensilwaniýa desgasynda asylly gazlary arassalamak, arassalamak we goşmaça önüm öndürmek üçin maýa goýumlaryny dowam etdirýär.

Asylly gazlara maýa goýumlaryny artdyrmak barada aýdylanda, sorag ýüze çykýar: nädip?Asylly gazlaryň gytlygy önümçilik kynçylyklarynyň köpdügini aňladýar.Üpjünçilik zynjyrynyň çylşyrymlylygy, täsirli üýtgeşmeleriň birnäçe ýyl dowam edip biljekdigini aňladýar, Adams şeýle düşündirdi: “Maýa goýmagy doly ýüregiňize düwseňizem, maýa goýmak kararyna geleniňizden başlap, önümi alýança birnäçe ýyl gerek bolup biler."Kompaniýalar maýa goýýan şol ýyllarda potensial maýadarlary päsgel berip biljek bahalaryň üýtgemegini görmek adaty zat we şol nukdaýnazardan seredilende, Adams bu pudaga maýa goýýan hem bolsa, seýrek gazlara täsiriň köpelmegi sebäpli has köp zat gerek diýip hasaplaýar."Isleg diňe ýokarlanar.

Dikeldiş we gaýtadan işlemek

Gazy dikeltmek we gaýtadan işlemek arkaly kompaniýalar çykdajylary we önümçilik wagtyny tygşytlap bilerler.Gaýtadan işlemek we gaýtadan işlemek, häzirki bahalara ýokary bil baglamak bilen, gaz çykdajylary ýokary bolanda köplenç “gyzgyn temalara” öwrülýär.Bazar durnuklaşyp, bahalar taryhy derejelere gaýdyp gelende, dikeliş tizligi peselip başlady.

Gytçylyk we daşky gurşaw faktorlary baradaky aladalar sebäpli üýtgäp biler.

"Müşderiler gaýtadan işlemäge we gaýtadan işlemäge has köp üns berip başlaýarlar" -diýdi Adams.“Olar üpjünçilik howpsuzlygynyň bardygyny bilmek isleýärler.Pandemiýa hakykatdanam soňky ulanyjylar üçin göz açdy we indi zerur materiallarymyzyň bardygyna göz ýetirmek üçin nädip durnukly maýa goýumlaryny goýup biljekdigimize seredýärler. "EFC elinden gelenini etdi, iki hemra kompaniýasyna baryp gördi we gazy göni uçuş meýdançasyndaky zyňyjylardan aldy.Köplenç himiki taýdan inert, reňksiz, yssyz we tagamsyz ksenon gazyny ulanýarlar.Adams, bu tendensiýanyň dowam etjekdigini pikir edýändigini aýtdy we gaýtadan işlemegiň hereketlendirijileriniň maýa goýumlarynyň esasy sebäpleriniň ikisi bolan materiallary almak we ygtybarly iş meýilnamalary bilen baglanyşyklydygyny aýtdy.

Ösüp barýan bazarlar

Täze bazarlardaky täze programmalardan tapawutlylykda, gaz bazary hemişe köne önümleri täze programmalar üçin ulanmaga ýykgyn edýär."Mysal üçin, gözleg we gözleg işlerinde kömürturşy gazyny önümçilikde we gözleg işlerinde ulanýarys, bu birnäçe ýyl ozal pikir etmezdiňiz" -diýdi Adams.

“Arassalyk, gural hökmünde bazarda hakyky islege eýe bolup başlady.Amerikadaky ösüşiň köpüsi häzirki hyzmat edýän bazarlarymyzdaky bazarlardan geler diýip pikir edýärin. "Bu ösüş çipler ýaly tehnologiýalarda görnüp biler, bu tehnologiýalaryň arasynda tehnologiýa ösmegini we kiçelmegini dowam etdirýär.Täze materiallara isleg artsa, bu pudak adatça satylýan materiallaryň has köp gözlenmegini görer.

Weldcoa meýdan tehnigi we müşderi goldaw hünärmeni Kewin Klotz, ösüp barýan bazarlaryň esasan bar bolan pudaklarda bolmagy ähtimal diýen pikiri öňe sürdi.köp islegli pudak.

“Gaz garyndylaryndan başlap, ýörite gazlara ýakyn hasaplamaýan zatlarym;emma ýadro desgalarynda ýa-da ýokary derejeli howa giňişligini gaýtadan işlemekde kömürturşy gazyny energiýa geçirijisi hökmünde ulanýan artykmaç suwuklyklar. ”Önümler pudagy tehnologiýanyň üýtgemegi we energiýa öndürmek, energiýa saklamak we ş.m. ýaly täze tehnologiýalar bilen diwersifikasiýa edýär. ”"Şeýlelik bilen, dünýämiziň eýýäm bar ýerinde köp täze we tolgundyryjy zatlar bolup geçýär" -diýdi.


Iş wagty: Iýul-12-2022