Ondarymgeçirijiler we neon gazy bilen ýüzbe-ýüz bolýan täze meseleler

Çip öndürijiler täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.COVID-19 pandemiýasy üpjünçilik zynjyrynyň problemalaryndan soň, pudak täze töwekgelçiliklere sezewar edilýär.Ondarymgeçiriji önümçiliginde ulanylýan asylly gazlary dünýäde iň uly üpjün edijilerden biri bolan Russiýa duşmançylykly hasaplaýan ýurtlaryna eksporty çäklendirip başlady.Bular ýaly "asylly" gazlar diýilýärneon, argon wegeliý.

31404d4876d7038aff90644ba7e14d9

Bu, Putiniň Ukrainany basyp almagy üçin Moskwa garşy sanksiýalary girizen ýurtlara ykdysady täsiriniň ýene bir guraly.Uruşdan ozal Russiýa bilen Ukraina üpjünçiligiň 30 göterimini tutýardyneonýarymgeçirijiler we elektron bölekleri üçin gaz, Bain & Company-iň habaryna görä.Eksport çäklendirmeleri pudagyň we müşderileriň iň erbet üpjünçilik krizisinden çykyp başlaýan döwründe ýüze çykýar.LMC Automotive-yň habaryna görä, geçen ýyl awtoulag öndürijileri çip ýetmezçiligi sebäpli ulag önümçiligini ep-esli azaltdylar.Getirilişiň ikinji ýarymynda gowulaşmagyna garaşylýar.

Neonýarymgeçiriji önümçiliginde litografiýa diýilýän prosesi öz içine alýandygy üçin möhüm rol oýnaýar.Gaz, kremniniň wafli boýunça “yzlary” ýazýan lazer tarapyndan öndürilýän ýagtylygyň tolkun uzynlygyna gözegçilik edýär.Uruşdan öň Russiýa çig mal ýygnadyneonpolat zawodlarynda önüm hökmünde arassalanmak üçin Ukraina iberildi.Iki ýurt hem Sowet Soýuzynyň harby we kosmos tehnologiýasyny gurmak üçin ulanýan asylly gazlaryny öndürijilerdi, emma Ukrainadaky söweş bu pudagyň mümkinçiliklerine uzak wagtlap zyýan ýetirdi.Mariupol we Odessa ýaly Ukrainanyň käbir şäherlerinde bolan güýçli söweş senagat ýerlerini weýran etdi we sebitden haryt eksport etmegi gaty kynlaşdyrdy.

Beýleki tarapdan, 2014-nji ýylda Russiýanyň Kryma çozmagy bilen, global ýarymgeçiriji öndürijiler kem-kemden sebite bil baglap bilmediler.Üpjünçilik paýyneonUkrainada we Russiýada gaz taryhy taýdan 80% bilen 90% arasynda bolupdy, emma 2014-nji ýyldan bäri azaldy. Üçden birine ýetmedi.Russiýanyň eksport çäklendirmeleriniň ýarymgeçiriji öndürijilerine nähili täsir etjekdigini aýtmak entek ir.Şu wagta çenli Ukrainadaky söweş çipleriň yzygiderli üpjünçiligini bozmady.

Emma öndürijiler sebitdäki ýitgileriň öwezini dolmagy başarsa-da, möhüm asylly gaz üçin has köp pul töläp bilerler.Olaryň bahalaryny yzarlamak köplenç kyn, sebäbi köpüsi uzak möhletli şertnamalar arkaly söwda edilýär, ýöne CNN-iň hünärmenlere salgylanyp, neon gazynyň şertnamasynyň bahasy Ukraina çozandan bäri bäş esse ýokarlandy we bu derejede birneme dowam eder uzak wagt.

Tehnologiýa ägirdi “Samsung” -yň ýaşaýan Günorta Koreýa ilkinji bolup “agyryny” duýar, sebäbi ol asylly gaz importyna bil baglaýar we ABŞ-dan, Japanaponiýadan we Europeewropadan tapawutlylykda önümçiligi artdyryp biljek esasy gaz kompaniýalary ýok.Geçen ýyl “Samsung” dünýädäki iň uly ýarymgeçiriji öndüriji bolmak üçin ABŞ-da “Intel” -den öňe geçdi.Countriesurtlar iki ýyl pandemiýadan soň çip öndürmek kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin ýaryşýarlar, global üpjünçilik zynjyrlaryndaky durnuksyzlyga rehimsizlik bilen sezewar bolýarlar.

Intel ABŞ hökümetine kömek bermegi teklip etdi we şu ýylyň başynda iki täze zawodda 20 milliard dollar maýa goýjakdygyny mälim etdi.Geçen ýyl “Samsung” Tehasda 17 milliard dollarlyk zawod gurmagy wada berdi.Çip önümçiliginiň ýokarlanmagy asylly gazlara islegiň artmagyna sebäp bolup biler.Russiýa eksportyny çäklendirmek bilen haýbat atýarka, Hytaý iň uly we iň täze önümçilik kuwwatyna eýe bolany üçin iň uly ýeňiji bolup biler.2015-nji ýyldan bäri Hytaý asyl ýarymgeçiriji pudagyna, şol sanda asylly gazlary beýleki senagat önümlerinden aýyrmak üçin zerur enjamlary maýa goýýar.


Iş wagty: Iýun-23-2022