“Semi-Fab” -yň giňelmegi bilen elektron gaz islegi

TECHCET materiallar maslahat beriş guramasynyň täze hasabatynda elektron gaz bazaryndaky bäş ýyllyk birleşme ýyllyk ösüş depgininiň (CAGR) 6,4 göterime çenli ýokarlanjakdygyny çaklaýar we diborane we wolfram geksafluorid ýaly esasy gazlaryň üpjünçilik çäklendirmelerine duçar bolup biljekdigini duýdurýar.

Elektron gaz üçin oňyn çaklama, esasan, ýarymgeçiriji pudagynyň giňelmegi bilen baglanyşyklydyr, öňdebaryjy logika we 3D NAND programmalary ösüşe iň uly täsir edýär.Öňümizdäki birnäçe ýylda fab giňelmegi internetde peýda bolansoň, tebigy gazyň bazaryň öndürijiligini ýokarlandyryp, islegi kanagatlandyrmak üçin goşmaça tebigy gaz üpjünçiligi zerur bolar.

Häzirki wagtda täze fablar gurmagy meýilleşdirýän ABŞ-nyň alty sany esasy çip öndürijisi bar: GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC, Texas Instruments we Micron Technology.

Şeýle-de bolsa, gözleg, islegiň ýokarlanmagynyň üpjünçiligiň çäginden çykmagyna garaşylýandygy sebäpli elektron gazlar bilen üpjünçilik çäklendirmeleriniň ýakyn wagtda ýüze çykyp biljekdigini ýüze çykardy.

Mysallar öz içine alýardiborane (B2H6)wewolfram geksafluorid (WF6), bularyň ikisi hem logiki IC, DRAM, 3D NAND ýady, fleş ýady we başgalar ýaly dürli ýarymgeçiriji enjamlaryň öndürilmegi üçin möhümdir.Möhüm roly sebäpli fablaryň köpelmegi bilen islegleriniň çalt ösmegine garaşylýar.

Düýbi Kaliforniýada ýerleşýän TECHCET tarapyndan geçirilen derňew, käbir Aziýa üpjün edijileriniň ABŞ bazaryndaky bu boşluklary doldurmak üçin pursatdan peýdalanýandygyny görkezdi.

Häzirki çeşmelerden gaz üpjünçiliginiň kesilmegi täze gaz üpjün edijilerini bazara çykarmak zerurlygyny hem artdyrýar.Mysal üçin,NeonUkrainadaky üpjün edijiler häzirki wagtda Russiýa urşy sebäpli işlemeýär we hemişelik bolup biler.Bu bolsa gaty çäklendirmeleri döretdineonüpjünçilik zynjyry, beýleki sebitlerde täze üpjünçilik çeşmeleri onlaýn gelýänçä ýeňil bolmaz.

Geliýüpjün etmek hem ýokary howp astyndadyr.Geliý dükanlaryna we enjamlaryna eýeçiligiň ABŞ-da BLM tarapyndan berilmegi üpjünçiligiň kesilmegine sebäp bolup biler, sebäbi tehniki hyzmat etmek we döwrebaplaşdyrmak üçin enjamlaryň oflayn alynmagy zerur bolup biler "-diýdi.geliýher ýyl bazara girmek mümkinçiligi.

Mundan başga-da, TECHCET häzirki wagtda ýetmezçiliklere garaşýarksenon, krypton, kuwwaty ýokarlanmasa ýakyn ýyllarda azot triflorid (NF3) we WF6.


Iş wagty: Iýun-16-2023