Bor Trifluoride (BF3)

Gysga düşündiriş:

BMG NOOK: UN1008
EINECS NOOK: 231-569-5


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Spesifikasiýa  
Bor Trifluoride .5 99.5%
Howa ≤ 4000 ppm
Silikon Tetrafluorid ≤ 300 ppm
Kükürt dioksidi ≤ 20 ppm
SO4¯ ≤ 10 ppm

Bor triflorid BF3 himiki formulasy bilen organiki däl birleşme.Otag otagynyň temperaturasynda we basyşynda reňksiz, zäherli we poslaýjy gaz bolup, çygly howada çilim çekýär.Bor trihloridi gaty reaktiwdir.Gyzdyrylanda ýa-da çygly howa bilen kontaktda partlaýjy dargaýar.Zäherli we poslaýjy tüsse (wodorod ftorid) emele geler.Ol dargasa, ýokary zäherli ftorid tüssesini döreder we metallar we organikler bilen güýçli reaksiýa döreder, Sowuk bolanda aýnany poslap biler.Esasan esterifikasiýa, alkilýasiýa, polimerizasiýa, izomerizasiýa, sulfanasiýa, nitrasiýa we ş.m. ýaly organiki reaksiýalar üçin katalizator hökmünde ulanylýar.;magniý we erginler guýlanda antioksidant hökmünde;bor halidini, elementar bor, bor, borohidrid taýýarlamak üçin natriýiň esasy çig maly we ş.m .;kondensasiýa reaksiýalarynyň katalizatory hökmünde köp organiki reaksiýalarda we nebit önümlerinde;BF3 we onuň birleşmeleri epoksi rezinlerde bejeriş serişdesi hökmünde ulanylýar;optiki süýümli preformlary taýýarlamak üçin çig mal hökmünde ulanylyp bilner;esasan elektronika pudagynda ulanylýar P görnüşli dopant, ion bölejikleriniň giriş çeşmesi we plazma energiýa oýma gazy;magniý we garyndy guýlanda antioksidant.Çüýşeli gaz önümi ýokary basyşly doldurgyç gazy bolup, ony dekompressiýadan we dekompressiýadan soň ulanmaly.Gaplanan gaz silindrleriniň hyzmat möhleti bar we möhleti geçen gaz silindrleriniň hemmesi ulanylmazdan ozal howpsuzlyk barlagy üçin bölüme iberilmelidir.Çüýşeli gaz önümleri daşamak, saklamak we ulanmak wagtynda tertiplenmeli we gaplanmaly.Combangyjy gaz we ýangyjy goldaýan gaz bir ýere jemlenmeli däldir we açyk alawyň we ýylylyk çeşmeleriniň ýanynda bolmaly däldir we otdan, ýag mumyndan, güne täsir etmezden ýa-da gaýtadan zyňylmalydyr., Gaz silindrine urmaň, urmaň ýa-da ýaý atmaň, wagşylyk bilen ýüklemäň we düşürmäň.

Arza:

1.Himiki ulanmak:

BF3 esterifikasiýa, alkilat, polimerizasiýa, izomerizasiýa, sulfanat, nitrasiýa ýaly organiki reaksiýa katalizatory hökmünde ulanylyp bilner.Bor halidini, bor elementini, borany, natriý borohidridi ýasamak üçin material.

 hjj sag

2.Elektron ulanylyşy:

Icarymgeçiriji enjamda integrirlenen zynjyr önümçiliginde ion implatasiýasy we zyna.

jdfgt hdfh

Adaty paket:

Haryt

Bor Trifluoride BF3

Bukjanyň ululygy

40Ltr silindr

Doldurma mazmuny / sil

20Kg

QTY 20'Konteýnerde ýüklendi

240 sil

Jemi göwrüm

4.8 tonna

Silindr agramy

50Kgs

Klapan

CGA 330

Üstünlikleri:

1. Zawodymyz bahadan başga-da ýokary hilli çig maldan BF3 öndürýär.
2. BF3 zawodymyzda köp gezek arassalamak we düzetmek proseduralaryndan soň öndürilýär. Onlaýn dolandyryş ulgamy her tapgyrda gazyň arassalygyny ätiýaçlandyrýar. Taýýar önüm standartlara laýyk gelmelidir.
3. Doldurylanda silindr ilki bilen uzak wagtlap guradylmalydyr (azyndan 16 sagat), soň bolsa silindri vakuum edýäris, ahyrynda ony asyl gaz bilen çalşarys. Bu usullaryň hemmesi gazyň silindrde arassa bolandygyna göz ýetiriň.
4. Gaz pudagynda köp ýyl bäri bar, önümçilikde we eksportda baý tejribe, müşderileri gazanmaga mümkinçilik berýär' ynan, olar biziň hyzmatymyzdan kanagatlanýarlar we bize gowy teswir berýärler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň